Notă informare Newsletter
L–V: 08:00 / 16:30 0264-435.085, 0736-661.738, 0723-597.301

Notă informare Newsletter

Zebra catering

Notă informare Newsletter

Scris de Zebra

ROXER GRUP ÎŢI PROTEJEAZĂ DATELE – REGULAMENT GDPR

Stimate partener,
În vederea alinierii la prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”)
ROXER GRUP S.A., în calitate de operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr.1-3, înregistrată la ORC sub nr. J12/84/1991, cod unic de inregistrare 201845, atribut fiscal RO, prin reprezentant legal Ana Voichița Abrudan,
Vă informează cu privire la următoarele aspecte:
Pe parcursul colaborării noastre, subscrisa am prelucrat datele dvs. cu caracter personal,  în scop precontractual în vederea încheierii între subscrisa și dvs. a unui contract agreat de părți și totodată în scop de marketing direct, adică pentru a vă ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre.
În măsura în care sunteți de acord ca subscrisa să prelucrăm în continuare datele dvs. cu caracter personal cu privire la nume, prenume, adresă de email și nr. de telefon în scop de marketing direct, respectiv pentru a vă trimite în continuare informații privind serviciile, produsele și ofertele pe care vi le punem la dispoziție, vă rugăm să ne trimiteți la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. că sunteți de acord să vă dați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mai sus arătate în scop de marketing direct, respectiv dacă sunteți sau nu de acord cu prelucrarea în continuare.
În măsura în care până la data de 25 mai 2018 nu ne comunicați consimțământul dvs., datele dvs. cu caracter personal menționate mai sus vor fi șterse din baza de date a subscrisei și nu veți mai primi nici un fel de informare în legătură cu serviciile, produsele și ofertele noastre.
Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dvs., durata prelucrării fiind pe întreaga durată a existenței consimțământului.
Consimțământul dvs. poate fi retras printr-un email trimis la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și va avea ca și consecință încetarea prelucrării.
Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Datele dvs. nu vor putea fi folosite în alte scopuri.
Totodată, noul Regulament oferă drepturi suplimentare persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dvs. fiind:
-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
–dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.;
–dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
-dreptul de a solicita transferul datelor (dreptul la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la bază consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată;
-dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse;
– dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.
Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere adresată subscrisei, în calitate de operator.
În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile anterior menționate, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Cookies

Scris de Zebra

Modulele cookie sunt importante pentru funcționarea corespunzătoare a unui site. Pentru a vă îmbunătăți experiența, folosim module cookie pentru a memora detaliile de conectare și pentru a asigura o autentificare securizată, pentru a colecta statistici în vederea optimizării funcționalității site-ului și pentru a furniza conținut personalizat potrivit intereselor dvs..

Afla mai multe despre politica de confidentialitate Roxer Grup.

Zebra îţi protejează datele personale

Scris de Zebra

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Este responsabil pentru operarea paginii web www.roxer.ro și are calitatea de operator în sensul Regulamentului ROXER GRUP S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr.1-3, înregistrată la ORC sub nr. J12/84/1991, cod unic de inregistrare 201845, atribut fiscal RO, prin reprezentant legal Ana Voichița Abrudan

Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

  1. 1.Definiții

”date cu caracter personal”orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

” persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

ROXER SA în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

  1. 2.Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a vă putea contacta pentru oferirea serviciilor și produselor noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:

-        Nume și prenume

-        Adresă de e-mail

-        IP

            Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

            Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

           

            COMPLETAREA FORMULARULUI DE CONTACT

            Pentru a vă putea contact în legătură cu produsele și serviciile ROXER SA aveți posibilitatea să completați formularul de contact pus la dispoziție pe www.roxer.ro la secțiunea Contact.

            Prin completarea formularului, vă solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, adresa de email și adresa IP.

            Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, respectiv pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele și serviciile ROXER SA .

            Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate de ROXER SA pe întreaga perioadă a existenței unui raport precontractual sau contractual între părți, și pe o perioadă de 3 ani de la încetarea raportului, acesta fiind termenul de prescripție.

            În măsura în care am primit consimțământul dvs. datele cu caracter personal vor fi folosite și în scop de marketing direct sau alte scopuri explicite, datele vor fi păstrate pe întreaga existență a consimțământului dvs.

            Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

            Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate departamentului de vânzări, de marketing și altor departamente din cadrul ROXER SA cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele.

                       

            NEWSLETTER – MARKETING DIRECT

            Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul www.roxer.ro este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs.

            Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dvs., durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

            Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

            Datele dvs. nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau organizație internațională

           

            COOKIE-URI

            Site-ul www.roxer.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (ex: cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

            Aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dvs. de e-mail și de IP, astfel încât să fiți recunoscut și logat automat la vizita dvs. următoare.

            Bineînțeles că puteți accesa pagina noastră web și fără cookies.

            În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Puteți consulta modul detaliat de funcționare în instrucțiunile browser-ului dvs. Dacă nu acceptați cookies, aceasta poate conduce la limitări funcționale ale ofertelor noastre.

  1. 3.Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

            Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

            Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online.

  1. 4.Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

            Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

            În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

            -dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

            -dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

            -dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

            -dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

            -dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

            -dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.

            - dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

            Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată ROXER SA, în calitate de operator, la sediul nostu sau la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           

            În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  1. 5.Date de contact

            Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale ROXER SA si Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu d          schimbare a e acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.         

Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

 

ROXER GRUP SA

Prin Director General

Ana Voichita Abrudan

 

Vrei să ţinem legătura în continuare?

 
 

Vrei să ţinem legătura în continuare?

Scris de Zebra

Salut! Ne-am bucura să putem să-ţi trimitem în continuare Meniurile Zilei şi cele mai noi veşti despre surprizele şi promoţiile pe care le oferim, pe mail. Tu decizi ce faci cu datele tale personale! Dacă vrei să ţinem legătura mai departe, completează formularul de mai jos şi apasă OK, apoi confirmă înscrierea în mailul primit ulterior de la noi.

Mulţumim!

 

Citeşte termenii noului regulament de protecţie a datelor.

O altă variantă prin care ne poţi da acordul e să ne trimiţi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. după ce ai citit Nota informare Newsletter

Salate

Scris de Zebra

Salate

Salate proaspete, doar din ingrediente de calitate, făcute cu dragoste şi pricepere în bucătăria Zebra. Se pot comanda la numerele 0736-661.738, 0723-597.301 sau prin e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Salata Nisa site
Salată Nisa

Ton mărunţit, ou fiert, fasole verde, cartofi natur, salată verde, dressing

300 grame15 lei
Salata Atena site
Salată Atena

Brânză feta, roşii, castraveţi, ceapă roşie, ardei roşu, măsline

300 grame12 lei
Salata Dobrogeana site
Salată Dobrogeană

Telemea, rosii, ceapa rosie, salata verde, porumb, ardei, masline

300 grame 13 lei
Salata Ruseasca site
Salată Rusească

Branza burduf, rosii, castraveti, salata verde, oua, masline, dressing

300 grame 13 lei
Salata cu ton site
Salată de ton

Salată iceberg, ton, porumb, ceapa, masline, lamai

350 grame18 lei
Salata Mazurka site
Salată Mazurka

Fasole roşie, porumb, castraveţi muraţi, ardei, nucă, pătrunjel verde, usturoi, ulei, sare

250 grame11 lei
Salata Caesar site
Salată Caesar (cu pui)

Salată iceberg, piept de pui, roşii, porumb, castraveţi, crutoane, dressing Caesar (smântână, maioneză, muştar Dijon, file anşoa, sos Worchester)

300 grame18 lei
Salata Zebra site
Salata Zebra

Piept pui, cascaval, rosii, castraveti, ardei, porumb, dressing

300 grame15 lei
Salata Istanbul site
Salată Istanbul

Legume coapte (vinete, dovlecel, ardei gras, ceapă), mix salată, dressing

300 grame13 lei
Salata Oslo site
Salată Oslo

Somon afumat, brânză feta, capere murate, castraveţi, ceapă roşie, salată verde

300 grame20 lei
Salata de somon si broccoli site
Salată cu somon şi broccoli (recomandată şi copiilor)

Broccoli, rosii cherry, somon afumat, ardei, busuioc

250 grame20 lei
Salata cu sos tartar site
Salată de pui cu sos tartar (recomandată şi copiilor)

Piept de pui, ţelină, gulii, mazăre, mere, sos tartar

250 grame13 lei

Salată crudităţi
100 grame3 lei

Salată de murături asortate
100 grame3 lei

Salată de sfeclă roșie
100 grame3 lei

Salată de ardei copți
100 grame4 lei

Salată de gogoșari in oțet
100 grame4 lei

Recomandare de consum: a se consuma pana in ziua urmatoare livrarii

A se pastra la 2-8 oC

Deserturi, prăjituri de casă

Scris de Zebra

Deserturi / Prăjituri 

rulada cu ciocolata mic

 


Arlechin
Prăjitură colorată natural, cu foi ca la bunica şi gem acrişor - 120 grame 5 lei
Cheesecake
Un desert cu cremă de brînză, gem şi nucă - 120 grame 7 lei
Tăvălită
O prăjitură delicioasă care îmbină gustul de cocos cu cel de cacao - 120 grame5 lei
Brioşe 
Cu ciocolată, cu fructe sau cu dovleac, reţeta lu' tanti Jeni - 120 grame 5 lei
Albiniţa
Clasica prăjitură cu miere, o reţetă mereu îmbunătăţită la Zebra – 120 grame5 lei
Lămâiţa
Foi fine şi gust fresh de lămâie – 60 grame5 lei
Tosca
 – 60 grame5 lei
Ora 12
Ardei, ceapă roşie, castraveţi muraţi, roşii cherry, ouă, sare, piper negru – 120 grame5 lei
Krantz
Salată verde, piept de pui, crutoane, dressing Caesar – 300 grame14 lei
Fanta
Mozzarella, roşii, busuioc, ulei de măsline - 120 grame5 lei
Prăjitură cu mere
Broccoli, rosii cherry, somon afumat, ardei, busuioc – 120 grame5 lei
Ruladă cu ciocolată
Broccoli, rosii cherry, somon afumat, ardei, busuioc – 120 grame5 lei
Negresă cu fructe
Piept de pui, ţelină, gulii, mazăre, mere, sos tartar - 120 grame5 lei
Prin vizitarea site-ului Zebra Catering Cluj, sunteti de acord cu utilizarea de cookies
Află mai multe Ok